Praca

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Pracodawcy ponoszą koszty przy zatrudnianiu pracowników. Głównym kosztem jest wynagrodzenie za wykonaną pracę. Rodzaj umowy, na podstawie której pracuje podwładny, może mieć wpływ na koszt zatrudnienia pracowników. Koszt zatrudnienia może być zatem różny. Jaki jest miesięczny koszt zatrudnienia jednego pracownika przez pracodawcę?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Umowa o pracę to umowa, którą pracodawca zawiera z pracownikiem i która jest regulowana przez Kodeks pracy. Umowy te kosztują pracodawcę koszt wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem), a także składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.

Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie emerytalne – składka w wysokości 9,76% podstawy wymiaru
  • Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa – składka w wysokości 6,50% podstawy wymiaru
  • Ubezpieczenie wypadkowe – Składka w wysokości 1,67% podstawy wymiaru
  • Fundusz Pracy – składka w wysokości 2,45% podstawy wymiaru
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – składka w wysokości 0,1% podstawy wymiaru

Pracodawca odprowadza około 20% wynagrodzenia brutto na składki na ubezpieczenie społeczne.

Minimalny koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł. Pełny koszt całkowitego zatrudnienia wynosi 2632,81 zł. 432,81 zł to koszt ubezpieczenia społecznego. Pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do opłacania składek na FGŚP i FP, zapłacą nieco mniej.

Przyciąganie nowych klientów poprzez nowe usługi – dowiedz się więcej https://centrum-biurowe.pl/biuro/przyciaganie-nowych-klientow-poprzez-nowe-uslugi/pkge_xwxr

Koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia

Umowa zlecenia, będąca umową cywilnoprawną, pozwala na zatrudnienie pracownika do pracy. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców nie może być w 2018 r. niższa niż 13,70 zł za godzinę.

Gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, pracodawca ponosi koszty w wysokości:

  • wynagrodzenia brutto: Jeżeli dana osoba jest zatrudniona również w innym zakładzie pracy i otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia, lub jeżeli jest studentem do 26 roku życia.
  • wynagrodzenie brutto lub składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia.

Pracownik, który pracuje 8 godzin dziennie lub średnio 40 godzin tygodniowo, otrzymuje minimalne wynagrodzenie brutto na podstawie umowy zlecenia. Kwota ta będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu w Polsce – 2100 zł, lub więcej w zależności od przepracowanych godzin i stawki godzinowej 13,70 zł. Kwota ta będzie obejmować koszty zatrudnienia pracownika, pod warunkiem, że pracodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne.

Koszt zatrudnienia pracownika do wykonania określonej pracy na umowę o pracę

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika do wykonania określonej pracy jest równy wynagrodzeniu brutto pracownika, tj. przed odliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli umowa jest podpisana z pracodawcą pracownika lub wykonywana na jego rzecz, wówczas obowiązek ubezpieczenia z tytułu takich umów nie ma zastosowania.

Dodaj komentarz